خدایا شهدا  ما را زنده کردند و رفتند .

 پس از این مارا به خودمان واگذا مکن که دوباره میمیریم .

مرگ دلها مدام  مارا تهدید میکند چون در قتلگاه دل هستیم تا روز مرگ

 

شهدا را به پادگان دوکوهه همان سکویه پرتابشان اوردند

جلویه پایشان گوسفند قربانی کردند

 

اخه شهدا به خانه هایشان بازگشته بودند

شهدا شرمنده ایم

در واقعه شما میزبانید و ما میهمان در دوکوهه

ببخشید که امانت دار خوبی نبودیم

شرمنده ایم

جایتان در دوکوهه خالی ایست

دوکوهه از گل خالی شده است

 

شهدا ببینید

یکی برایتان اسپند دود میکنند

یکی ا دسته زائراتان میدهد

ما امده ایم بگویمم که تنهایتان نمیگذاریم .... نمیگذاریم دوکوهه خالی بماند

خادمان خوبی نیستیم ... خودتان مدد کنید

 شهدا ببینید دوستانتان از مشهد امده اند

 

بببین بردار شهید مفقوالاثر

از کردستان امده است

شهدا بدجوری جایتان خالی ایست.....

 

 

 

برایه وداع با شما در دوکوهه پاهایمان دیگر توان نداشت

چه غریبانه از خانهایتان دورتان میکردند

دوکوهه توان شنیدن در و دلهایتان را ندارد

زودتر بروید تا از غصه ساختمان ها به یکباره نریخته اند بروید

بروید تا زودتر برسید به امام خمینی ره ... او میتواند در و دلتان را گوش کند

.................

و حال خرم اباد

تصاویر گویاست

اینجا سرزمین شیران خمینی ره است

اینجاشهر توکل مصطفی زاده ها و نعمت الله سعیدی است

خوش امدین عزیزان

 
شهدا, دلنوشته, امام خمینی (ره), امام خامنه ای