اوه اوه یهو چجور رنگ لباس عوض شد؟!؟!؟!؟
یعنی چه اتفاقی افتاده بود که لباس رو باید عوض میکرد؟!؟!؟!
یعنی تو راه چی شد؟!