فرقی نمی کند
در کوچه های مدینه یا در کوچه های منامه دست شرطه های حجاز همیشه سنگین است.
..