عید غدیر به همه شیعیان مبارک

غدیر یعنی نه افراط و نه تفریط

غدیر یعنی تا اخر ماندن پای دین

غدیر یعنی ولایت به تمام معنا

غدیر یعنی جلوتر از رهبر نرفتن و جا نماندن

غدیر یعنی شجاع بودن

غدیر یعنی تمام شدن حجت خدا

غدیر یعنی علی ع یعنی امامت

غدیر کامل شدن دینت است

غدیر یعنی اینکه دشمنت هرچه بگویید و تهدیدت کند تو بمانی ...سرحرفهایت

وقتی میگویم شجاعت یعنی اینکه نترسی و دفاع کنی از مظلوم

غدیر یعنی تماما عشق و محبت

غدیر ......

غدیر یعنی بیعت با امام خود تا پای جان

غدیر یعنی اینکه وقتی بیعت کردی حق رهبرت و امامت را دو روز بعد نفروشی

غدیر یعنی اینکه بدانی وقتی امام زمانت غائب است اطاعت از خامنه ای واجب است

غدیر یعنی اینکه بدانی تمام کسانی که حق علی را خوردند پای رکاب پیامبر بودند

از پیامبر خاطره گفتند و.....!!!!

خاطره .... با این خاطرات زیبا که از امام خمینی میگویند کار دارم 

 

لبیک یا خامنه ای